ระบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไร้รอยต่อด้วยโรงประลองต้นแบบวิศวกรรมเสมือนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักประดิษฐ์แก่ผู้เรียน

Main Model